Извођење радова на изградњи моста на ријеци Хоча, за насеље Каракај

Број: 02-360-55/18
Датум: 03.09.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на изградњи моста на ријеци Хоча, за насеље Каракај, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-58-3-43/18 од 21.08.2018. године, пријавио се понуђач:      

  1. Кесо – градња д.о.о. Тршић – Зворник.

II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 65.415,87КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 45 дана од дана обостраног потписивања Уговора и увођења извођача у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању привремених ситуација.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  3. Архива

4