Извођење додатних радова на асфалтирању и санацији дијела локалног пута у МЗ Снагово

Број: 02-360-47-1-1/18
Датум: 12.11.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 l

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Извођење додатних радова на асфалтирању и санацији дијела локалног пута у МЗ Снагово кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               Зворникпутеви а.д. Зворник.

 ll

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као повољан јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 80.006,87КМ са ПДВ-ом. Рок за извођења радова је 7 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви” а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

5