Извођење радова на вањском уређењу око резервоара на Сопотнику, изградња потиса и доградња портирнице

Број: 02-360-92/17
Датум: 29.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на вањском уређењу око резервоара на Сопотнику, изградња потиса и доградња портирнице, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-50-3-47/17, дана 19.05.2017. године, пријавио се понуђач:      

  1. Дуо Лујић“ д.о.о Зворник.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 29.381,73КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 20 дана од потписивања уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Дуо Лујић“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

2