Извођење радова на реконструкцији Технолошког факултета у Каракају

Број: 02-360-18/17
Датум:10.02.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Извођење радова на реконструкцији Технолошког факултета у Каракају“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-11-3-19/17, дана 03.02.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Џале ископ“ д.о.о Калесија,
  2. „ДУО Лујић“ д.о.о Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  „Извођење радова на реконструкцији Технолошког факултета у Каракају“ најповољнији понуђач је „ДУО Лујић“ д.о.о Зворник.

 III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 34.689,98КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 15 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:__________                              Верификовао:__________

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Џале ископ“ д.о.о Калесија,
  2. „ДУО Лујић“ д.о.о Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  4. Архива.

4