Извођење радова на малтерисању и наношењу фасаде у ОШ „Петар Кочић“ Козлук

Број:  02-360-14/16
Датум:1.2.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 47. Статута града Зворник („Службени гласник града Зворник“ број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Извођење радова на малтерисању и наношењу фасаде у ОШ „Петар Кочић“ Козлук“, понуду је доставио понуђач:

  1. COLMER“ д.о.о. Козлук бб, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених радова у укупном износу од 5.345,03 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 10 дана рачунајући од дана увођења у посао од стране лица именованог за вршење надзора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре. 

                                         III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „COLMER“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

3