Извођење радова на изградњи трибина на фудбалском игралишту у Каракају

Број:  02-360-55/16
Датум:22.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Извођење радова на изградњи трибина на фудбалском игралишту у Каракају“, понуду је доставио понуђач:

  1. „ЈОВАНА-ВЕТ“ з.д. Пађине бб, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених радова у укупном износу од 6.862,05 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 15 дана од дана увођења у посао од стране вршиоца надзора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

                                              III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ЈОВАНА-ВЕТ“ з.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

6