Извођење радова на инсталацији централног гријања у ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек, подручна школа у Петковцима

Број: 02-360-64/17
Датум: 04.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на инсталацији централног гријања у ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек, подручна школа у Петковцимаобјављеном на порталу јавних набавки број: 70-70-7-3-28-3-35/17, дана 20.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

 1. Енерготехника д.о.о Добој;
 2. „Боро-терм“ д.о.о Добој;
 3. „Hidrocom“ д.о.о Зворник;
 4. „Термо-вент инжењеринг“ д.о.о Брчко;
 5. „Инстел“ д.о.о Бијељина.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Извођење радова на инсталацији централног гријања у ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек, подручна школа у Петковцимаи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Hidrocom“ д.о.о Зворник. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 40.924,26КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 7 дана од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Енерготехника“ д.о.о Добој;
 2. „Боро-терм“ д.о.о Добој;
 3. „Hidrocom“ д.о.о Зворник;
 4. „Термо-вент инжењеринг“ д.о.о Брчко;
 5. „Инстел“ д.о.о Бијељина;
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 7. Архива.

3