Извођење накнадних радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник

Број: 02-360-69-1/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I 

Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Извођење накнадних радова на санацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Зворник кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  • „ВТ Компред“ д.о.о. Пилица – Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је у тендерској документацији за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 13.530,00KM. Рок за извођења радова је 17 дана од увођења извођача у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                                               Горан Писић

                                                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                         Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ВТ компред“ д.о.о. Зворник.
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

9