Извођење дијела грубих грађевинских радова на изградњи мјесне канцеларије у насељу Економија

Број: 02-360-30/16
Датум: 24.03.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење дијела грубих грађевинских радова на изградњи мјесне канцеларије у насељу Економија објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-316-3-18/16, дана 07.03.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. „Прогрес“ д.о.о. Братунац,
 2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 4. „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик,
 5. „Зидар Живановић“ д.о.о. Д.Трнова.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Извођење дијела грубих грађевинских радова на изградњи мјесне канцеларије у насељу Економијанајповољнији понуђач је „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 27.859,88КМ. Рок за извођење радова је 30 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Прогрес“ д.о.о. Братунац,
 2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 4. „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик,
 5. „Зидар Живановић“ д.о.о. Д.Трнова,
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 7. Архива.

7