„Израда Стручног мишљења и УТУ – Лот 1, Ревизија пројектно техничке документације – Лот2“

Број: 02-360-107/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Израда Стручног мишљења и УТУ – Лот 1, Ревизија пројектно техничке документације – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-84-3-29/15, дана 11.08.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи и то за: 

Лот1 – Израда Стручног мишљења и УТУ:

 1. „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Контура“ д.о.о. Требиње,
 3. „Геопут“ д.о.о. Бања Лука,
 4. ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина,
 5. „Обнова“ д.о.о. Шамац.

Лот2 – Ревизија пројектно техничке документације:

 1. „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Обнова“ д.о.о. Шамац.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених услуга  „Израда Стручног мишљења и УТУ – Лот 1, Ревизија пројектно техничке документације – Лот2“ најповољнији понуђач је „Обнова“ д.о.о. Шамац. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом за ЛОТ1 – 3.159,00КМ и ЛОТ2 – 351,00КМ. Рок за извршење услуга је 15 дана по Лоту, а плаћање се врши 30 дана по извршењу услуга.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                                              Милош Томић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                               Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Контура“ д.о.о. Требиње,
 3. „Геопут“ д.о.о. Бања Лука,
 4. ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина,
 5. „Обнова“ д.о.о. Шамац,
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
 7. Архива.