Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју града Зворник за период од 01.01.2017.године до 31.12.2026.године

Број: 02-360-95/16
Датум: _______2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју града Зворник за период од 01.01.2017.године до 31.12.2026.године“, пријавиo се следећи понуђач: 

  1. Шума план“ доо Бања Лука.

II

Након разматрања пријавe којa испуњава услове за набавку оглашених Услуга из Анекса II дио Б „Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју града Зворник за период од 01.01.2017.године до 31.12.2026.године“ једини понуђач је Шума план“ доо Бања Лука. 

                                                                        III                                            

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као задовољавајући јер је за наведене Услуге из Анекса II дио Б Закона, доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 109.135,39КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 30.06.2017.године, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од тридесет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Митар Ристановић                                      Ненад Станковић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Шума план“ д.о.о. Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  3. Архива.

3