Израда пројектно техничке документације

Број: 02-360-69/17
Датум: 08.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Израда пројектно техничке документацијеобјављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-34-3-38/17, дана 31.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. Планинвест д.о.о Брчко;
 2. „Ипса институт“ д.о.о Сарајево;
 3. Геопут“ д.о.о Бања Лука;
 4. „Индустропројект“ а.д Приједор;
 5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука;
 6. „Пројект“ а.д Бања Лука;
 7. „Зворникпутеви“ а.д Зворник;
 8. „Урбис центар д.о.о Бања Лука.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених услуга  Израда пројектно техничке документацијеи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Пројект“ а.д Бања Лука.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер прворангирани понуђач – Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука није доставио ваљану документацију тражену Обавјештењем о избору најповољнијег понуђача. За наведене услуге понуђач „Пројект“ а.д Бања Лука доставио је цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 14.040,00КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 40 дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши авансно 30%, остатак по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Планинвест“ д.о.о Брчко,
 2. „Ипса институт“ д.о.о Сарајево,
 3. „Геопут“ д.о.о Бања Лука,
 4. „Индустропројект“ а.д Приједор,
 5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука,
 6. „Пројект“ а.д Бања Лука,
 7. „Зворникпутеви“ а.д Зворник,
 8. „Урбис центар“ д.о.о Бања Лука,
 9. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 10. Архива.

5