Израда Плана заштите од пожара за територију града Зворник

Број:  02-360-112/17
Датум:10.07.2017 године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Израда Плана заштите од пожара за територију града Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. V&Z – Zaštita“ д.о.о,  Пут српских бранилаца 15Х, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених услуга у укупном износу од 6.903,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 90 дана, а плаћање се врши 50% авансно а остатак по достављењу овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „V&Z – Zaštita“ д.о.о. Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4