Израда главног пројекта фискултурне сале у насељу Брањево

Број: 02-360-71/16
Датум:14.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Израда главног пројекта фискултурне сале у насељу Брањево, понуду је доставио понуђач:

  1. „GENEX д.о.о. Светог Саве бб- Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 6.903,00 КМ са ПДВ-ом.

Рок за извођење радова је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Припремио: Дарко Цвјетиновић                                    Верификовао:Зоран Ђукановић

В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Genex“ д.о.о. Зворник,                                                                       Зоран Стевановић
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

6