Израда елабората о процјенама ризика на радном мјесту и обука из области заштите од пожара у ПВЈ Зворник

Број:  02-360-28/19
Датум: 30.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Израда елабората о процјенама ризика на радном мјесту и обука из области заштите од пожара у ПВЈ Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. Превентива“ д.о.о Бања Лука,  улица Милована Глишића бр. 7Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених услуга у укупном износу од 6.914,70 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 15 дана, а плаћање се врши по достављењу овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: https://www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Превентива“ д.о.о Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.