Израда елабората о квалитету и резервама подземне воде за извориште ВС „Водовод Сјевер

Број:  02-360-50/18
Датум: 24.07.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Израда елабората о квалитету и резервама подземне воде за извориште ВС „Водовод Сјевер“ у Пађинском пољу“, понуду је доставио понуђач:

  1. KRIPTOS д.о.о Милићи, Милоша Обилића бр. 22 Милићи.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 6.786,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 90 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора и достављања потребне документације даваоцу услуга. Плаћање се по испостављању овјерене фактуре, а прије предаје елабората наручиоцу.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „KRIPTOS“ д.о.о Милићи,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2