Израда доњег строја локалног пута за насеље Улице- фаза I

Број: 02-360-72/16
Датум: 05.07.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Израда доњег строја локалног пута за насеље Улице- фаза I објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-56-3-42/16, дана 20.06.2016.године, пријавио се понуђач:

  1. „Кесо Градња“ д.о.о. Тршић- Зворник.

II

Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 160.502,94КМ. Рок за извођење радова је 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 30 дана од запримања фактуре за реализовани уговор.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                          Верификовао:

Ристановић Митар                                                 Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

1.„Кесо Градња“ д.о.о.Тршић- Зворник,

2.Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,

3.Архива.

4