Изнајмљивање дизалице за потребе кићења града, постављања нове расвјете, одржавања видео надзора и одржавања крошњи стабала у граду Зворник

Број:  02-360-64/18
Датум: 14.12.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Изнајмљивање дизалице за потребе кићења града, постављања нове расвјете, одржавања видео надзора и одржавања крошњи стабала у граду Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. „Тренд“ д.о.о Братунац, Светог Саве бб, Братунац.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 2.808.00 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити по потреби до 30.06.2019.године, рачунајући од дана потписивања Уговора о директном споразуму. Плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИ
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Тренд“ д.о.о Братунац            ,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2