Изнајмљивање покретних тезги за одржавање манифестације „Зимска тржница Зворник 2016

Број: 02-360-99/16
Датум:5.12..2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), Градоначелник Града Зворник  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Изнајмљивање покретних тезги  за  одржавање манифестације „Зимска тржница Зворник 2016““, понуду је доставио понуђач:

  1. GREEN VRBASудружење грађана, Улица војводе Уроша Дреновића 101, Бања Лука

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених услуга у укупном износу од 2.610,00 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити у периоду 15.12.2016. године – 15.01.2017. године. Плаћање се врши авансно 30%, а остатак по испостављању окончане ситуације.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Припремио: Дарко Цвјетиновић                                    Верификовао:Зоран Ђукановић

       ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „GREEN VRBAS“ Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

6