Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију Зворничко љето 2017

Број: 02-360-109/17
Датум: 14.07.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију Зворничко љето 2017, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-69-3-60/17, дана 03.07.2017. године, пријавио се понуђач: 

  1. Homnet“ д.о.о. Лозница.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспешнији јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 19.398,60КМ са ПДВ-ом. Уговорену опрему је потребно поставити до 01.08.2017. године. Опрема ће бити на располагању Уговорном органу до 10.08.2017.године. Плаћање се врши након постављања уговорене опреме.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Homnet“ д.о.о. Лозница,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  3. Архива.

4