Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2016“

Број: 02-360-83/16
Датум: 29.7.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2016““ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-67-3-49/16, дана 22.07.2016. године, пријавио се понуђач:

  1. „Teletec bh“ д.о.о Козлук – Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 29.257,16КМ. Уговорену опрему је потребно поставити до 01.08.2016. године. Опрема ће бити на располагању уговорном органу до 10.08.2016.године. Плаћање се врши након постављања уговорене опреме.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                          Верификовао:

Ристановић Митар                                              Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

1.„Teletec bh“ д.о.о Козлук – Зворник,

2.Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,

3.Архива.

4