Изградња уличне расвјете у насељу „Три чесме“ – ЛОТ1 и Електрификација стамбених објеката – ЛОТ2

Број: 02-360-22/19
Датум: 17.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња уличне расвјете у насељу „Три чесме“ – ЛОТ1 и Електрификација стамбених објеката – ЛОТ2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7320-3-30/19, дана 02.04.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „ВТ – Компред“ д.о.о. Зворник и
  2. „Монти“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова Изградња уличне расвјете у насељу „Три чесме“ – ЛОТ1 и Електрификација стамбених објеката – ЛОТ2“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Монти“ д.о.о. Зворник. 

III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 4.271,30КМ без ПДВ-а за ЛОТ1 и 3.408,15КМ без ПДВ-а за ЛОТ2. Рок за извођење радова је 30 дана по ЛОТ-у од увођења извођача у посао, а плаћање се врши по испостављању окончаних ситуација (средствима Федералног министарства расељених особа и избјеглица Федерације БиХ, Министарства за људска права и избјеглице БиХ и града Зворник).

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ВТ – Компред“ д.о.о. Зворник,
  2. „Монти“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.
2