Изградња обалоутврде корита ријеке Дрине, реконструкција напера у граду Зворнику и уређење главног одводног канала у каналски систем Челопек – Тршић“ – Лот1 и Уређење градске пјешачке стазе на обали ријеке Дрине – Лот2

Број: 02-360-59/18
Датум: 19.11.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња обалоутврде корита ријеке Дрине, реконструкција напера у граду Зворнику и уређење главног одводног канала у каналски систем Челопек – Тршић“ – Лот1 и „Уређење градске пјешачке стазе  на обали ријеке Дрине“ – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-62-3-51/18 од 26.10.2018. године, пријавио се понуђач:                                          

  1. Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом за ЛОТ1 – 236.614,31КМ и ЛОТ2 – 114.949,69КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 80 дана за Лот1 и 60 дана за Лот2 од увођења извођача у посао, а плаћање се врши након испостављања привремених ситуација.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  1. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  2. Архива.

3