Изградња канализационе мреже у насељу Улице

Број: 02-360-163/17
Датум: 03.10.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња канализационе мреже у насељу Улице, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-87-3-74/17, дана 14.09.2017. године, пријавио се понуђач:      

  1. Астра план д.о.о Брчко.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 26.126,49КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 30 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Астра план“ д.о.о Брчко,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

3