Изградња канализационе мреже у Мајевичкој улици у граду Зворнику

Број: 02-360-192/17
Датум: 01.12.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња канализационе мреже у Мајевичкој улици у граду Зворнику, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-97-3-82/17, дана 10.11.2017. године, пријавио се понуђач:      

  1. Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник.

II

 Понуђач из тачке l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 84.352,25КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 30 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

2