Изградња фискултурне сале за Основну школу у Каракају

Број: 02-360-49/18
Датум: 17.08.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња фискултурне сале за Основну школу у Каракају објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-351-3-36/18 од 19.07.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи:       

  1. Јокић – Инвест“ д.о.о. Зворник,
  2. „Зидар Живановић“ д.о.о. Д.Трнова и
  3. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Изградња фискултурне сале за Основну школу у Каракајуи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

                                                                                           III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 597.283,19КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 120 дана од дана обостраног потписивања Уговора и увођења извођача у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању привремених ситуација.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Јокић – Инвест“ д.о.о. Зворник,
  2. „Зидар Живановић“ д.о.о. Д.Трнова,
  3. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

4