Изградња уличне расвјете у МЗ Дивич и МЗ Ђулићи

Број: 02-360-104/17
Датум: 14.07.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Изградња уличне расвјете у МЗ Дивич и МЗ Ђулићи“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-63-3-56/17, дана 19.06.2017. године, пријавио се понуђач: 

  1. „Монти“ д.о.о Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 28.696,82КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 20 календарских дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Монти“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  3. Архива.

4