Изградња Црпне станице за насеље Кочањи, Ново Село-поништење

Број: 02-360-70/17
Датум: 21.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Изградња Црпне станице за насеље Кочањи, Ново Село, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-3-35-3-40/17, дана 31.03.2017. године у складу са чланом 69. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

    ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  2. Архива.
6