Изградња свлачионице за потребе ОФК Трновица у Трновици

Број: 02-360-76/16
Датум:26.08.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (‘Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Изградња свлачионице за потребе ОФК Трновица у Трновици – ЛОТ1, и „Уређење свлачионице и изградња трибине за потребе ФК Будућност у Пилици – ЛОТ2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-57-3-43/16, дана 28.06.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи и то за:

 Лот1 – Изградња свлачионице за потребе ОФК Трновица у Трновици:

 1. „Genex“ д.о.о. Зворник,
 2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 3. „Кипарис“ д.о.о. Зворник.

 Лот2 – Уређење свлачионице и изградња трибине за потребе ФК Будућност у Пилици:

 1. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 2. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
 3. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник.

 II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова Изградња свлачионице за потребе ОФК Трновица у Трновици – ЛОТ1најповољнији понуђач је Кипарис“ д.о.о. Зворник, а заУређење свлачионице и изградња трибине за потребе ФК Будућност у Пилици – ЛОТ2 најповољнији понуђач је ВТ Компред“ д.о.о Зворник.

 III

 Понуђачи из члана II ове Одлуке оцијењени су као најуспјешнији јер су за наведене радове доставили најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом и то за:

 • Лот1 – „Кипарис“ д.о.о Зворник, са укупним износом од 565,73КМ и
 • Лот2 – „ВТ Компред“ д.о.о Зворник, са укупним износом од 872,00КМ.

 Рок за извођење радова за Лот1 је 40 дана, а за Лот2 је 20 дана од увођења у посао од стране надзорног органа. Плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право на жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао
Ристановић Митар                                      Горан Писић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
 2. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник,
 3. „Genex“ д.о.о Зворник,
 4. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
 6. Архива.

4