Изградња резервоара за воду са опремом

Број: 02-360-51/16
Датум: 26.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Изградња резервоара за воду са опремом кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  • Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 99.360,02КМ. Рок за извођења радова је 60 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.