Изградња моста на ријеци Сапни у насељу Улице – фаза l

Број: 02-360-21/16
Датум:07.03.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња моста на ријеци Сапни у насељу Улице – фаза l објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-9-3-10/16, дана 17.02.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Кесо-градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  2. Конзорцијум: „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић,
  3. Конзорцијум: „Зворникпутеви“ а.д. Зворник и „АА Комерц“ д.о.о. Пале.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Изградња моста на ријеци Сапни у насељу Улице – фаза lнајповољнији понуђач је „Кесо-градња“ д.о.о. Тршић – Зворник. 

III 

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 95.320,25КМ. Рок за извођење радова је 25 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо-градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  2. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
  3. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  5. Архива.