Изградња моста на ријеци Сапни у насељу Улице – фаза 3

Број: 02-360-17/17
Датум: 08.02.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке „Изградња моста на ријеци Сапни у насељу Улице – фаза 3 кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               Кесо градња“ д.о.о Тршић- Зворник. 

                                                                                                   II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 41.599,35КМ са ПДВ-ом. Рок за извођења радова је 5 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од 5 дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо градња“ д.о.о Тршић- Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

5