Изградња мокрих чворова у ЈУ „Дом за стара лица“ у Кисељаку

Број:  02-360-23/17
Датум:20.02.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Изградња мокрих чворова у ЈУ „Дом за стара лица“ у Кисељаку“, понуду је доставио понуђач:

  1. HIDROCOM“ д.о.о. Патријарха Павла 24, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених радова у укупном износу од 5.781,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 5 дана од дана увођења у посао од стране вршиоца сталног стручног надзора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације. 

                                                                                                 III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „HIDROCOM“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

1