Изградња канализационе и водоводне мреже у Спречанској улици

Број: 02-360-71/17
Датум: 21.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња канализационе и водоводне мреже у Спречанској улици“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-36-3-39/17, дана 30.03.2017. године, пријавио се понуђач:      

  1. Инстел д.о.о Бијељина.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 40.780,23КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 30 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Инстел“ д.о.о Бијељина,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

5