Изградња фонтане и уређење платоа испред Привредне банке у Зворнику

Број: 02-360-67/16
Датум: 10.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња фонтане и уређење платоа испред Привредне банке у Зворнику објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-349-3-38/16, дана 01.06.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1.  „Јована бет“ з.д. Пађине, Зворник  
  2.  „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Изградња фонтане и уређење платоа испред Привредне банке у Зворникунајповољнији понуђач је „Јована бет“ з.д. Пађине, Зворник.

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 90.823,59КМ. Рок за извођење радова је 30 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Јована бет“ з.д. Пађине, Зворник
  2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  4. Архива.

2