Изградња фискултурне сале за школу на Брањеву

Број: 02-360-97/16
Датум: _______2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15), Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Изградња фискултурне сале за школу на Брањеву објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-376-3-55/16, дана 07.11.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

 1. „Зидар Живановић“ доо Доња Трнова,
 2. „Џена“ доо Градачац,
 3. „Астра план“ доо Брчко,
 4. Јокић-Инвест“ доо Зворник,
 5. „ДУО Лујић“ доо Зворник,
 6. „Кристал“ доо Живинице,
 7. „Genex“ доо Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Изградња фискултурне сале за школу на Брањеву, најповољнији понуђач је „Genex“ доо Зворник.

                                                                                                   III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 335.896,42КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 90 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Митар Ристановић                                             Горан Писић

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Зидар Живановић“ доо Доња Трнова,
 2. „Џена“ доо Градачац,
 3. „Астра план“ доо Брчко,
 4. „Јокић-Инвест“ доо Зворник,
 5. „ДУО Лујић“ доо Зворник,
 6. „Кристал“ доо Живинице,
 7. „Genex“ доо Зворник.
 8. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 9. Архива.

6