Испорука опреме за манифестацију „Фестивал здравља“ у граду Зворник

Број: 02-111-26/19
Датум: 24.04.2019. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У поступку за избор најповољнијег понуђача за набавку: Испорука опреме за манифестацију „Фестивал здравља“ у граду Зворник“, понуде су доставили следећи понуђачи:

  1. TrisarINN“ д.о.о Сарајево;
  2. Ivabo“ д.о.о Илиџа;
  3. Bracom“ д.о.о Сарајево.

 II

Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку роба  Испорука опреме за манифестацију „Фестивал здравља“ у граду Зворник“ најповољнији понуђач је TrisarINN“ д.о.о Сарајево.

 III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 16.246,62 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку и монтажу робе је 20 календарских дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Trisar-INN“ д.о.о Сарајево,
  2. „Ivabo“ д.о.о Илиџа,
  3. „Bracom“ д.о.о Сарајево,
  4. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  5. Архива.
1