Геодетско снимање терена постојеће каналске мреже на подручју МЗ Економија

Број: 02-360-16/17
Датум:07.02.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Геодетско снимање терена постојеће каналске мреже на подручју МЗ Економија објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-8-3-18/17, дана 01.02.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Геосим“ Братунац,
  2. „ГЕО-ГМВ“ Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених услуга  „Геодетско снимање терена постојеће каналске мреже на подручју МЗ Економија“ најповољнији понуђач је „ГЕО-ГМВ“ Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 3.300,00КМ. Рок за извршење услуга је 10 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио: Митар Ристановић                     Верификовао:Гордан Јовановић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Геосим“ Братунац,
  2. „ГЕО-ГМВ“ Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  4. Архива.

2