Енергетски преглед фискултурне сале на Брањеву и издавање енергетског цертификата

Број:  02-360-18/18
Датум: 14.02.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Енергетски преглед фискултурне сале на Брањеву и издавање енергетског цертификата“, понуду је доставио понуђач:

  1. Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о., Пут српских добровољаца бб, Шамац.

Члан 2.

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 870,87 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 7 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора и достављања потребних приједлога. Плаћање се врши по испостављању фактуре, пре извршења услуга.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о. Шамац,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2