Чишћење корита Табаначке ријеке и санација потпорних зидова у Зворнику

Број: 02-360-26/17
Датум: 14.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Чишћење корита Табаначке ријеке и санација потпорних зидова у Зворнику“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-19-3-28/17, дана 01.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. 10 јун“ д.о.о Челопек,
  2. Инстел д.о.о Бијељина,
  3. „Пантић промет“ д.о.о Петковци.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Чишћење корита Табаначке ријеке и санација потпорних зидова у Зворнику“, понуђач који испуњава услове и који је повољан је Инстел д.о.о Бијељина. 

                                                                        III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као повољан јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 17.505,89КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 18 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:   Дарко Цвјетиновић              Верификовао:   Ненад Станковић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „10 Јун“ доо Челопек,
  2. „Инстел“ д.о.о Бијељина,
  3. „Пантић промет“ д.о.о Петковци,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

4