Чишћење корита ријеке Сапне – ЛОТ1 и Чишћење корита Дунавца у МЗ Економија и потока Кланац у МЗ Ристићи – ЛОТ2

Број: 02-360-43/16
Датум: 30.03.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Чишћење корита ријеке Сапне – ЛОТ1 и Чишћење корита Дунавца у МЗ Економија и потока Кланац у МЗ Ристићи – ЛОТ2 кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  • Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу за ЛОТ1 – 70.083,00КМ и за ЛОТ2 – 15.021,40КМ. Рок за извођења радова је 15 дана од увођења у посао за ЛОТ1 и 5 дана за ЛОТ2, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

9