Бетонирање коловоза, израда и санација цјевастих и плочастих пропуста

Број: 02-360-67/17
Датум: 27.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Бетонирање коловоза, израда и санација цјевастих и плочастих пропустаобјављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-32-3-36/17, дана 30.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. XD“ д.о.о Горња Трнова,
  2. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник,
  3. Пантић промет“ д.о.о Петковци – Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Бетонирање коловоза, израда и санација цјевастих и плочастих пропустаи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Пантић промет“ д.о.о Петковци – Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 35.449,83КМ са ПДВ-ом. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум до 31.12.2017. године. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „XD“ д.о.о Горња Трнова,
  2. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник,
  3. „Пантић промет“ д.о.о Петковци,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  5. Архива.

5