Асфалтирање пута Дуги Дио – Парлог

Број: 02-360-31/19
Датум: 13.06.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Асфалтирање пута Дуги Дио – Парлог објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-29-3-41/19 од 22.05.2019. године, пријавио се понуђач:                                          

  1. „Зворникпутеви“ а.дЗворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 70.037,05КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 15 дана од увођења извођача у посао, а плаћање ће се врши по достављању окончане ситуације, сразмјерно учешћу у финансирању пројекта између Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Града Зворник.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.