Асфалтирање локалног пута Сјенокос – Баре

Број: 02-360-63/18
Датум: 15.01.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Асфалтирање локалног пута Сјенокос – Баре објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-68-3-57/18 од 12.12.2018. године, пријавио се понуђач:                                        

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 99.887,96КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 15 дана од увођења извођача у посао, а плаћање врши Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Градска управа Зворник у износи учешћа у пројекту, након испостављања привремене ситуације овјерене од стране надзорног органа.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.Share on Facebook
5