Асфалтирање и санација дијела локалног пута у МЗ Снагово – Лот1 и Асфалтирање и реконструкција дијела локалног пута у МЗ Пилица – Лот2

Број: 02-360-47/18
Датум: 09.08.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Асфалтирање и санација дијела локалног пута у МЗ Снагово – Лот1 и Асфалтирање и реконструкција дијела локалног пута у МЗ Пилица – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-49-3-35/18 од 12.07.2018. године, пријавио се понуђач:                                          

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом за ЛОТ1 – 498.062,49КМ и ЛОТ2 – 394.897,68КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 20 дана по лоту, од увођења извођача у посао, а плаћање врши Министарство финансија Републике Српске након испостављања привремене ситуације овјерене од стране надзорног органа.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ДОСТАВЉЕНО:

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

2