Aсфалтирање путева по мјесним заједницама на подручју града Зворник

Број: 02-360-78/16
Датум: 19.07.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Aсфалтирање путева по мјесним заједницама на подручју града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-58-3-44/16, дана 01.07.2016.године, пријавио се следећи понуђач:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник. 

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на 2 године у износу од 999.174,15КМ. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                           Верификовао:

Митар Ристановић                                             Гордан Јовановић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

1.„Зворникпутеви“ а.д. Зворник,

2.Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,

3.Архива.

2