Асфалтирање пута за Буковик – Лот1 и Асфалтирање пута Брезумило – Бунар у МЗ Кула Град – Лот2

Број: 02-360-129/15
Датум: 18.11.2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за извођење радова: Асфалтирање пута за Буковик – Лот1 и Асфалтирање пута Брезумило – Бунар у МЗ Кула Град – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-103-3-36/15, дана 04.11.2015. године, пријавио се понуђач:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом за Лот1 – 19.219,27КМ и за ЛОТ2 – 19.093,35КМ. Рок за извођења радова је 5 дана по Лоту од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Ристановић Митар                                          Ненад Станковић

                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                   Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

5