Одлука о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере

Број: 02-360-38/18
Датум: 18.07.2018. године

На основу члана 70. и члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), у отвореном поступку јавне набавке број: 02-360-38/2018 „Набавка термовизијске камере“ – ЛОТ2“, рјешавајући по жалби понуђача „V&Z Zaštita“ д.о.о Бања Лука, Градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2

 I

Дјелимично се усваја жалба понуђача „V&Z Zaštita“ д.о.о Бања Лука од 12.07.2018.године, у отвореном поступку јавне набавке „Набавка термовизијске камере“ – Лот2 и поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача за „Набавка термовизијске камере“ – Лот2.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у дијелу који се односи на „Набавка интервенцијских одјела за пожаре затвореног типа, набавка интервенцијских одјела – комбинезона за пожаре отвореног типа“ – Лот1 остаје непромјењена.

 II

Након поновног разматрања понуда које испуњавају услове за набавку оглашених роба за Лот2-   „Набавка термовизијске камере“, најповољнији понуђач је „V&Z Zaštita“ д.о.о Бања Лука са понуђеном цијеном од 6.753,24 КМ са ПДВ-ом.

 III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на Веб страници Градске управе града Зворник, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о избору најповољнијег понуђача за набавку термовизијске камере – Лот2, број 02-360-38/18 од 28.06.2018.године прихваћена је препорука Комисије за провођење јавне набавке именоване Рјешењем број: 02-360-38/18 од 19.06.2018.године, и за најповољнијег понуђача изабран је „Financ“ д.о.о Мостар са најниже понуђеном цијеном након проведене „е-аукције“ у износу од 6.669,00 КМ са ПДВ-ом.

Против наведене Одлуке жалбу је благовремено изјавио понуђач „V&Z Zaštita“ д.о.о Бања Лука, учесник у отвореном поступку набавка термовизијске камере – Лот2, а као редовно правно средство у предметном поступку, тражећи да се понуда понуђача „Financ“ д.о.о Мостар, елиминише и донесе одлука на основу правилно утврђеног чињеничног стања.

Након што је утврђено да је жалба уредна, допуштена и изјављена од стране овлаштеног лица, пришло се разматрању жалбених навода, који су слиједећи:

 • Понуђена камера не одговара димензијама које су захтјеване у техничкој спецификацији, ширина понуђене камере је већа од захтјеване;
 • Уговорни орган је је захтјевао да покретање, стартовање термовизијске камеремора бити краћи од 4 секунде, а камера коју је понудио одабрани понуђач има покретање за 5 секунди;
 • Захтјевано је да камера посједује детектор uncooled Microbolometer with digital processing, pixel smoothing, а одабрани понуђач није документовао који тип детектора камера која нуди;
 • Захтјевано је да радна фреквенција камере буде 30 HZ, а одабрани понуђач је понудио камеру са фреквенцијом од 60 HZ;
 • Захтјевано је кућиште од отпорног материјала Ultem термо пластике, понуђено је Pur/elastomer, што не одговара;
 • Није наведено колику гаранцију посједује понуђена камера;
 • Понуђене батерије нусу одговарајуће (NIMH 2,4 V, од минималног трајања 3 сата по једној батерији, понуђене батерије су: LIFEPO А батерија траје 2 сата;
 • У својој понуди одабрани понуђач није навео нити слиједеће захтјеване информације и техничке карактеристике понуђене камере: од чега су спојеви камере, постоји ли могућност излагања камере минимално 10 секунди температури од 1000 степени, дисплеј је захтјеван LCD и TFT са активним MATRIXXOM, а за понуђену камеру ништа није наведено, а није наведено ни колико је освјетљење камере.

Увидом у понуду која је предмет жалбе, установљено је слиједеће да:

 • димензије понуђене термовизијске камере не одговарају димензијама траженим у погледу ширине;
 • понуђена камера има вријеме покретања мање од 5 секунди а не тачно 5 секунди како је то наведено у жалби, што доводи до закључка да може испуњавати вријеме одзива мање од 4 секунде како је и предвиђено техничком спецификацијом;
 • тип детектора камере се није могао поуздано утврдити из приложене спецификације;
 • радна фреквенција термовизијске камере је 60 HZ, што не одговара траженим каракеристикама термовизијске камере из техничке спецификације;
 • је кућиште материјала израђено од Pur/elastomer, што потврђује наводе из жалбе;
 • је у понуди прецизно дефинисана гаранција дата на камеру у периоду од 5 година, на батерије 6 година и 10 година на термални сензор, што није у складу са наводима из жалбе;
 • трајање батерије износи дуже од 4 сата, са циклусом броја пуњења више од 5000, што демантује наводе из жалбе;
 • увидом у понуду се нису могли поуздано утврдити карактеристике везане за освјетљење камере, спојеве камере, њена издржљивост на температури од 1000 С.

Из свега наведеног јасно произилази да је дио жалбених навода основан, да понуђач „Financ“ д.о.о Мостар није припремио понуду у складу са наведеном Тендерском документацијом, односно да техничке карактеристике из Понуде у потпуности не одговарају карактеристикама траженим тендерском документацијом, па се стога њихова понуда одбацује као неприхватљива

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба УРЖ у року од пет дана од датума пријема  исте, путем уговорног органа.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Financ“ д.о.о Мостар,
 2. „В&З Заштита“ д.о.о Бања Лука
 3. Веб страница Града Зворника
 4. Архива.