Извођење накнадних радова на реконструкцији мокрих чворова у ОШ „Јован Цвијић“, Дрињача

Број: 02-360-133-1/15
Датум: 05.01.2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Извођење накнадних радова на реконструкцији мокрих чворова у ОШ „Јован Цвијић“, Дрињача кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  • Hidrocom“ д.о.о. Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је у тендерској документацији за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 1.288,80КМ. Рок за извођења радова је 4 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                                            Верификовао:

Ристановић Митар                                                           Ненад Станковић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                     Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

8