O NAMA

Poslovi Gradske uprave

Gradska uprava neposredno sprovodi gradske propise, izvršava zakone i druge propise Republike Srpske i BiH čije izvršenje je povjereno gradu, priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština grada i Gradonačelnik.

U okviru svog djelokruga Gradska uprava obavlja sledeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje odluka i drugih propisa i akata koje donosi Skupština grada i Gradonačelnik,
 • izvršava zakone i druge propise Republike Srpske i obezbeđuje vršenje poslova čije je izvršenje povjereno Gradskoj upravi,
 • rješava u upravnim stvarima, u okviru nadležnosti Gradske uprave,
 • neposredno priprema ili učestvuje u pripremi programa razvoja i drugih programa i planova, koje donosi Skupština grada i Gradonačelnik,
 • priprema nacrt propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, odbori, savjeti i komisije Skupštine grada i Gradonačelnik,
 • vrši i sve druge poslove iz nadležnosti koji su joj povjereni u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i republičkih organa i organizacija.

Unutrašnja organizacija Gradske uprave počiva na sledećim načelima:

 • objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće osnovne, unutrašnje, posebne i samostalne organizacione jedinice,
 • zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica,
 • stručno, racionalno i odgovorno obavljanje poslova i ostvarivanje zadatih ciljeva rada zasposlenih i imenovanih lica,
 • efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova i
 • obezbjeđenje javnosti rada organa Gradske uprave.

Osnovne organizacione jedinice Gradske uprave su odjeljenja i službe.

Unutrašnja organizaciona jedinica odjeljenja ili službe je odsjek.

Posebna organizaciona jedinica u Gradskoj upravi je Kabinet gradonačelnika.

Samostalna organizaciona jedinica u Gradskoj upravi je odsjek.

Radi obavljanja određenih poslova iz djelokruga rada Gradske uprave i povjerenih poslova državne uprave i stvaranja uslova za efikasnije i ekonomičnije obavljanja tih poslova u pojedinim naseljenim mjestima na teritoriji Grada, obrazuju se mjesne kancelarije.

U Gradskoj upravi obrazuju se sledeća odjeljenja, kao osnovne organizacione jedinice:

 • Odjeljenje za finansije,
 • Odjeljenje za prostorno uređenje,
 • Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja,
 • Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu,
 • Odjeljenje za opštu upravu,
 • Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti,
 • Odjeljenje za inspekcijski nadzor i
 • Odjeljenje komunalne policije.

U Gradskoj upravi obrazuju se sledeće službe, kao osnovne organizacione jedinice:

 • Stručna služba Skupštine grada,
 • Služba za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju,
 • Služba za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima,
 • Služba civilne zaštite i
 • Služba profesionalne vatrogasne jedinice.

U okviru pojedinih odjeljenja, odnosno službi Gradske uprave obrazuju se sledeći odsjeci:

 • Odjeljenje za finansije:
 1. Odsjek za računovodstvo i finansije,
 2. Odsjek za budžet i
 3. Odsjek za trezor,
 • Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja:
 1. Odsjek za imovinsko-pravne poslove i
 2. Odsjek za poslove saobraćaja, infrastrukture i ekologije,
 • Odjeljenje za opštu upravu:
 1. Odsjek za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije,
 2. Odsjek za upravno-pravne poslove,
 • Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti:
 1. Odsjek za privredu i
 2. Odsjek za društvene djelatnosti,
 • Služba za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju:
 1. Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju i
 • Služba za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima:
 1. Odsjek za upravljanje ljudskim resursima.

U Gradskoj upravi formira se Kabinet gradonačelnika, kao posebna organizaciona jedinica.

U Gradskoj upravi formira se Odsjek za internu reviziju, kao samostalna organizaciona jedinica.